دوره همگانی پیشگیری از کرونا

معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر کشور اقدام به برگزاری دوره عمومی پیشگیری از ویروس کرونا نموده است. همکاران گرامی می توانند از طریق

لینک  http://corona.irimc.org  دراین دوره آموزشی شرکت کنند و گواهینامه آموزشی خود را  ۷۲ ساعت بعد از شرکت در برنامه، از طریق  وب سایت آموزش همگانی

جمعیت هلال احمر به نشانی edu.khadem.ir دریافت نمایند. بدیهیست این گواهینامه آموزشی بعنوان سوابق آموزشی کارکنان محاسبه می گردد.