برنامه های در دست اقدام سال جاری

 

 

 1) تدوین برنامه عملیاتی مدیریت طرح و برنامه

 2) تدوین سالنامه آماری 98-97

 3) برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی

 4) راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی

 5) تشکیل کمیته نظام پیشنهادات

 6) اجرایی نمودن مصوبات کمیته بهره وری