چارت سازمانی

دکتر حامد منکرسی

h.monkaresi@razi.ac.ir

مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی

                                                                                                      

حسین کریمی                                                                                                           محمد الفتی

                                                                                                mohamad_olfati[at]razi.ac.ir                                                                               hk50551[at] gmail.com                                                                                                                                                                                                     مدیر  بودجه                                                                                                          معاون مدیر 

           

                                                                                                                                                                                                                                                           

              حمید بیات                                                         مجتبی اکبری                                                                کتایون خورشیدی                                                                               منیژه عباسی

           manezhe.abasi[at]gmail.com                                                                       k.khorshidi[at]razi.ac.ir                                                                   akbari[at]razi.ac.ir                                                      h.bayat[at]razi.ac.ir                                                      

     کارشناس مسئول آموزش                                    کارشناس نظارت بر سامانه ها                                       رئیس اداره تشکیلات،تحول اداری و بهره وری                                                      مسئول دفتر