برنامه عملیاتی راهبردی دانشگاه ( 1400-1396 ) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه عملیاتی راهبردی دانشگاه ( 1400-1396 )

برنامه عملیاتی راهبردی دانشگاه ( 1400-1396 )


 

 در سال 1396 برنامه عملیاتی دانشگاه تا سال 1400 توسط معاونت پژوهش و فناوی دانشگاه تدوین گردید که در آن معاونت ها و دانشکده ها براساس شرایط موجود برنامه و اهداف عملیاتی خود را تا سال 1400 اعلام و تایید نمودند. درحال حاضر پایش مرحله اول ( تا پایان سال 1397) در حال انجام می باشد که دانشکده ها با خود ارزیابی ، نتایج بدست آمده را طبق جدول برنامه عملیاتی، اعلام می دارند سپس مدیریت طرح و برنامه به بررسی و ممیزی آن خواهد پرداخت.