برنامه های سال جاری - برنامه ها

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های سال جاری

برنامه های سال جاری


1- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت طرح و برنامه

2- تدوین سالنامه آماری سال 98-97

3-برنامه ریزی برگزاری کلاس های آموزشی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

4-راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی

5-تشکیل کمیته نظام پیشنهادات

6-اجرایی نمودن مصوبات کمیته بهره وری