نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه مدیریت طرح و برنامه

تاریخچه مدیریت طرح و برنامه


                

تاریخچه مدیران و مهم ترین اقدامات طرح و برنامه در دانشگاه رازی

از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۷

 

  • جناب آقای دکترسهراب دل انگیزان : از تاریخ ۲۲/02/1377 لغایت    ۱۱/09/1381

اقدامات:

۱-طراحی و چارچوب بندی شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال ۷۷ تا ۷۸

۲-تنظیم و تشکیل کمیسیون های ذیربط شورای پژوهشی ( کار مشترک بین طرح و برنامه و معاونت پژوهشی دانشگاه رازی )

۳- دستور العمل نحوه کار در شورای پژوهشی و فناوری

۴- تهیه حدود ۱۰۰۰ صفحه محتوای آموزشی مختلف و خلاصه مانند بهره وری ، کارایی و ...

۵-نیازسنجی آموزشی و راه اندازی ایستگاه آموزشی در هر دانشکده

۶- برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران و کارکنان دانشگاه

۷-برنامه توسعه ۱۰ ساله دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ ( مجموعه دانشگاه رازی )

۸- پیشنهاد طرح توجیهی تشکیلات تفصیلی دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۹

این برنامه از نظر انتخاب الگو و انعطاف پذیری مورد اشاره است.

همزمان با این برنامه ده ساله سازمان تفصیلی دانشگاه رازی نیز در قالب بیش از  ۱۸۰۰ پست سازمان به عنوان مکمل برنامه تشکیلات اداری به مدیریت محترم دانشگاه  تقدیم گردیده است. برای تهیه این برنامه کارشناسان محترم طرح و برنامه از تیرماه سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت نموده و از روش های شناخته شده برنامه ریزی همانند ادامه روند گذشته ، درون یابی ، روش  مقایسه ای ملی و بین المللی، روش های ماتریسی و در نهایت روش سیستماتیک، پیمایش کارشناسان ( روش دلفی ) استفاده برده اند. این برنامه در خرداد ماه سال ۱۳۷۸ به تصویب شورای دانشگاه رازی رسیده است.

 

  • جناب آقای دکتر رضا هاشمی :   از تاریخ۱۱/09/1381   لغایت    ۱۱/09/1383 

اقدامات:

۱- برنامه اجرایی چهار ساله دانشگاه رازی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ ( آیین کار و میثاق مشترک )

 

 

 

  • جناب آقای ایرج لرستانی :     از تاریخ    ۲۵/۷/1383  لغایت  ۱۳۹۰

اقدامات:

۱- تهیه سند برنامه توسعه چهارم دانشگاه رازی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۸

۲- طرح تکریم ارباب رجوع

۳ - ایجاد کار گروه ها

۴- برنامه ۵ ساله

۵- اصلاح فرآیندها

۶- انتخاب دانشگاه رازی به عنوان مقام اول دستگاه اجرایی نمونه در استان کرمانشاه

 

  • جناب آقای دکتر حبیب جعفری : از  تاریخ   ۲۱/۱/1390  لغایت 01/07/ ۱۳۹۳

۱- سند برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه رازی از سال ۱۳۹۰  تا سال ۱۳۹۴

۲- گزارش عملکرد دانشگاه رازی کرمانشاه از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲

۳- سند آمایش آموزش عالی استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

۴- اطلس دانشگاه رازی ( ۱۳۹۰ )

۵- پروژه استقرار نظام آراستگی    5sدر دانشگاه رازی کرمانشاه اسفند ۱۳۸۹

۶- تنظیم مقدماتی اصلاح تشکیلات تفصیلی دانشگاه

۷- تهیه چارت سازمانی دانشگاه و تصویب آن .

۸- راه اندازی کمیته قیمت تمام شده خدمات ( آموزشی پژوهشی اداری )

۹- صرفه جویی در منابع انرژی

۱۰- تمرکز دوره های آموزشی ، پژوهشی و کارگاهها.

 

  • جناب آقای دکتر جهانگیر کرمی : از مهر ۱۳۹۳ الی مهر ۱۳۹۷

۱- آموزش ضمن خدمت

۲- ارزشیابی

۳- ثبت نام اطلاعات در سامانه های اطلاعاتی

۴- تهیه بانک اطلاعاتی مجوزهای دانشگاه

۵- تهیه سالنامه آماری دانشگاه سال ۹۵ و سال ۹۶

۶- ارائه گزارش های آماری به وزارت عتف، سازمان برنامه و بودجه کل کشور و دستگاه های اجرایی ذیصلاح .

۷- دبیرخانه مدیران طرح و برنامه دانشگاه های منطقه ۵

 

  • جناب آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده :  از آبانماه1397