تشکیل کارگاه دانش افزایی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کارگاه دانش افزایی

تشکیل کارگاه دانش افزایی


 

اولین کارگاه های دانش افزایی ویژه اعضای محترم هیات علمی در سالن پروفسور شمسی پور ساختمان کتابخانه مرکزی تشکیل گردید.

مدرس کارگاه  29 تیر با موضوعیت آیین نامه های اداری و استخدامی جناب آقای دکتر ابوزاده و کارگاه روز اول مرداد با موضوعیت آیین نامه های پژوهشی آقای دکتر شهبازی بودند.