تقدیرنامه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیرنامه

تقدیرنامه


 درمهرماه سال جاری تقدیرنامه ای از سوی ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور برای همکار محترم جناب آقای محمد الفتی (معاون مدیر طرح و برنامه دانشگاه) ، ارسال گردید که در آن از زحمات و فعالیت های مثمر ایشان تقدیر بعمل آمده است.

دریافت این لوح تقدیر را به جناب آقای محمد الفتی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روزافزون مسئلت داریم.