جلسه تایید فرآیندهای حوزه معاونت پژوهشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تایید فرآیندهای حوزه معاونت پژوهشی

جلسه تایید فرآیندهای حوزه معاونت پژوهشی


  

 در تاریخ  98/03/08 در محل سالن جلسات دانشکده فنی مهندسی ، جلسه تایید نهایی فرآیندهای کاری حوزه معاونت پژوهشی با حضور مدیران واحدهای مختلف پژوهشی و کارشناسان مربوطه و مدیر و کارشناسان مرکز مسفای دانشگاه ( مجری طرح اصلاح فرآیندها) و کارشناس طرح و برنامه، تشکیل و کلیه فرآیندهای کاری مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت. مقرر شد با بررسی آتی 2 فرآیند که دارای اولویت بیشتری هستند جهت سیستماتیک شدن ( BPMS) از سوی حوزه معاونت پژوهشی، معرفی گردد.