جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در طرح سامانه جامع آماری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در طرح سامانه جامع آماری

جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در طرح سامانه جامع آماری


با هدف دسترسی سریع و آسان مدیران  به آخرین آمار سایر سامانه های دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری اقدام به انعقاد قرارداد پژوهشی جهت راه اندازی سامانه جامع آماری با جناب آقای دکتر مهراد احمدزاده(عضو هیات علمی گروه ریاضی) بعنوان مجری طرح نمود. زمان اجرای این قرارداد 4 ماه بود که پس از این زمان با ارائه نسخه اولیه نرم افزار مربوطه ، ایراداتی از سوی ناظر قرارداد ( مدیریت طرح و برنامه دانشگاه) به ساختار برنامه وارد شد که مجری متعهد به مرتفع نمودن درخواست های ناظر گردید. درنهایت تا پایان سال 1397 تعهدات مجری به انجام نرسید و در تاریخ 98/01/24 با حضور مجری و ریاست محترم دانشگاه و مسئولین مرتبط با سامانه جامع آماری، چارچوب مشخصی از درخواست های  دانشگاه برای راه اندازی سامانه جامع آماری به تایید و تصویب طرفین رسید و کماکان مدیریت طرح و برنامه ناظر بر اجرا گردید . با همکاری مجری و مدیریت طرح و برنامه طی چند جلسه در 6 ماهه اول سال جاری قسمت هایی از درخواست های مصوب جلسه 98/01/24 به انجام رسید. در تاریخ 98/06/23 در جلسه ای باحضور مجری طرح  و مدیریت طرح و برنامه بررسی کلی بر روی آخرین ویرایش سامانه  انجام گرفت که مشخص شد قسمتی از ایرادات موجود در سامانه کماکان به قوت خود باقیست و مجری طرح می باست در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام نماید.