جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در طرح سامانه جامع آماری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در طرح سامانه جامع آماری

با هدف دسترسی سریع و آسان مدیران  به آخرین آمار سایر سامانه های دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری اقدام به انعقاد قرارداد پژوهشی جهت راه اندازی سامانه جامع آماری با جناب آقای دکتر مهراد احمدزاده(عضو هیات علمی گروه ریاضی) بعنوان مجری طرح نمود. زمان اجرای این قرارداد 4 ماه بود که پس از این زمان با ارائه نسخه اولیه نرم افزار مربوطه ، ایراداتی از سوی ناظر قرارداد ( مدیریت طرح و برنامه دانشگاه) به ساختار برنامه وارد شد که مجری متعهد به مرتفع نمودن درخواست های ناظر گردید. درنهایت تا پایان سال 1397 تعهدات مجری به انجام نرسید و در تاریخ 98/01/24 با حضور مجری و ریاست محترم دانشگاه و مسئولین مرتبط با سامانه جامع آماری، چارچوب مشخصی از درخواست های  دانشگاه برای راه اندازی سامانه جامع آماری به تایید و تصویب طرفین رسید و کماکان مدیریت طرح و برنامه ناظر بر اجرا گردید . با همکاری مجری و مدیریت طرح و برنامه طی چند جلسه در 6 ماهه اول سال جاری قسمت هایی از درخواست های مصوب جلسه 98/01/24 به انجام رسید. در تاریخ 98/06/23 در جلسه ای باحضور مجری طرح  و مدیریت طرح و برنامه بررسی کلی بر روی آخرین ویرایش سامانه  انجام گرفت که مشخص شد قسمتی از ایرادات موجود در سامانه کماکان به قوت خود باقیست و مجری طرح می باست در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام نماید.