دریافت پیشنهادات اصلاح و بهبود فرآیندها - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت پیشنهادات اصلاح و بهبود فرآیندها

دریافت پیشنهادات اصلاح و بهبود فرآیندها


 فرآیندهای کاری حوزه های مختلف دانشگاه در قالب قرارداد طرح پژوهشی شناسایی و احصا گردیدند. از سایر  همکارن محترم تقاضا می شود ، فرآیندهای کاری خود را که در حوزه مدیریت طرح و برنامه قابل دسترسی می باشند (لینک دانلود) را بررسی و در صورت داشتن پیشنهاد جهت اصلاح منجر به بهبود ، آنرا در قالب یک پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه  به آدرس  suggest.razi.ac.ir ، ارسال نمایند تا در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد. درضمن یادآور می شود ثبت پیشنهاد در سامانه مذکور مزایایی در چارچوب نظام پیشنهادات برای پیشنهاد دهنده خواهد داشت.