نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت و کارشناسان

مدیریت و کارشناسان


 

دکتر رمضانعلی ابوزاده

مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی

 

  حسین کریمی                                                                                                               محمد الفتی 

  مدیر  بودجه                                                                                                                 معاون مدیر 

  

 

کتایون خورشیدی                                                                          حمید بیات                                                                                 مجتبی اکبری

     رئیس اداره تشکیلات ، تحول اداری و بهره وری                                                   کارشناس مسئول  آموزش                                                       کارشناس ارزیابی عملکرد و نظارت بر سامانه ها

 

 

منیژه عباسی

مسئول دفتر