نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وضعیت جاری

وضعیت جاری


 

وضعیت رشته های تحصیلی دانشگاه به تفکیک دوره تحصیلی و دانشکده

ردیف

نام دانشکده

دوره تحصیلی

جمع

 

 

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

1

دانشکده علوم

0

15

27

0

13

55

2

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0

12

18

0

7

37

3

دانشکده علوم اجتماعی

0

9

18

0

8

35

4

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

0

9

24

0

11

44

5

دانشکده فنی مهندسی

0

13

28

0

15

56

6

دانشکده تربیت بدنی

0

1

10

0

8

19

7

دانشکده دامپزشکی

0

1

0

1

0

2

8

دانشکده شیمی

0

2

6

0

6

14

9

دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب

0

3

0

0

0

3

10

دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

0

3

0

0

0

3

11

دانشکده کشاورزی سنقر

0

4

0

0

0

4

12

پردیس دانشجویان بین الملل

0

0

24

0

26

47

جمع

0

72

155

1

94

322

 

 

 

 

 

 

 

نمودار تعداد رشته های تحصیلی به تفکیک دوره و دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک جنسیت ، دوره تحصیلی و نوع تحصیل

دوره تحصیلی

نوع تحصیل

جمع

روزانه

نوبت دوم

پردیس

دانشجویان خارجی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

کاردانی و معادل آن

58

37

8

2

0

0

0

0

105

کارشناسی

4147

2941

979

429

0

0

0

1

8497

کارشناسی ارشد

1513

1136

62

47

32

26

19

67

2902

دکتری حرفه ای

65

125

13

6

0

0

0

0

209

دکتری تخصصی

400

418

0

2

44

55

2

19

940

جمع

6183

4657

1062

486

76

81

21

87

12653

 

 

 

 

 

نمودارکل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دوره تحصیلی

 

 

تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دوره و نوع تحصیل

دوره تحصیلی

نوع تحصیل

جمع

روزانه

نوبت دوم

پردیس

دانشجویان خارجی

کاردانی

95

10

0

0

105

کارشناسی

7088

1408

0

1

8497

کارشناسی ارشد

2649

109

58

86

2902

دکتری حرفه ای

190

19

0

0

209

دکتری تخصصی

818

2

99

21

940

جمع

10840

1548

157

108

12653

 

 

 

 

 

 

نمودار کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک نوع تحصیل

 

 

 

 

 

           تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک  دوره تحصیلی و جنسیت

دوره تحصیلی

جنسیت

جمع

زن

مرد

کاردانی

66

39

105

کارشناسی

5126

3371

8498

کارشناسی ارشد

1626

1276

2902

دکتری حرفه ای

78

131

209

دکتری تخصصی

446

494

940

جمع

7342

5311

12653

 

 

 

 

 

 

نمودار کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک  دوره تحصیلی و جنسیت

 

 

تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و  دوره تحصیلی

دانشکده

دوره تحصیلی

جمع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی  (حرفه ای)

دکتر تخصصی 

ادبیات و علوم انسانی

14

1494

496

0

179

2183

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1

206

142

0

52

401

شیمی

6

327

120

0

120

573

علوم پایه

46

1188

530

0

129

1893

علوم اجتماعی و تربیتی

7

1704

420

0

122

2253

فنی مهندسی

12

1851

772

0

192

2827

فنی اسلام آباد غرب

5

330

0

0

0

335

کشاورزی

13

921

422

0

146

1502

دامپزشکی

0

48

0

209

0

257

کشاورزی سنقر

1

123

0

0

0

124

مدیریت وحسابداری جوانرود

0

305

0

0

0

305

جمع

105

8497

2902

209

940

12653

 

 

نمودار کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده

تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه به تفکیک دوره و سال تحصیلی  از سال  تحصیلی 92-91  تا سال تحصیلی  96- 95

دانشکده

دوره تحصیلی

جمع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی  (حرفه ای)

دکتر تخصصی 

سال تحصیلی 92 - 91

0

2268

990

41

155

3454

سال تحصیلی 93 - 92

0

2025

994

25

222

3266

سال تحصیلی 94 - 93

0

2193

1080

56

219

3548

سال تحصیلی 95 – 94

0

2372

1131

30

135

3668

سال تحصیلی 96 - 95

0

2227

1058

33

158

3476

سال تحصیلی 97 - 96

0

2341

1025

41

205

3612

 

 

 

 

 

نمودار مقایسه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه از سال تحصیلی92-91 تا سال تحصیلی 96-95

 

تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره تحصیلی

دانشکده

دوره تحصیلی

جمع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی  (حرفه ای)

دکتر تخصصی 

ادبیات و علوم انسانی

0

402

166

0

37

605

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

0

68

46

0

16

130

شیمی

0

105

47

0

22

174

علوم پایه

0

343

204

0

15

562

علوم اجتماعی و تربیتی

0

499

155

0

34

688

فنی مهندسی

0

457

248

0

44

749

فنی مهندسی اسلام آباد غرب

0

107

0

0

0

107

کشاورزی

0

187

159

0

37

383

دامپزشکی

0

25

0

41

0

66

کشاورزی سنقر

0

43

0

0

0

43

حسابداری و مدیریت جوانرود

0

105

0

0

0

105

جمع

0

2341

1025

41

205

3612

 

 

نمودار دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره تحصیلی

 

تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره تحصیلی

دانشکده

دوره تحصیلی

جمع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی  (حرفه ای)

دکتر تخصصی 

ادبیات و علوم انسانی

8

210

74

0

21

313

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1

34

21

0

7

63

شیمی

4

46

29

0

9

88

علوم پایه

16

136

103

0

12

267

علوم اجتماعی و تربیتی

6

290

77

0

4

377

فنی مهندسی

9

294

177

0

25

505

فنی اسلام آباد غرب

2

61

0

0

0

63

کشاورزی

9

146

64

0

16

235

دامپزشکی

0

8

0

0

20

28

کشاورزی سنقر

1

17

0

0

0

18

حسابداری جوانرود

0

85

0

0

0

85

جمع

56

1327

545

0

114

2042

 

 

 

نمودار دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده

 

 

تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه به تفکیک نام خوابگاه ،جنسیت و دوره تحصیلی

نام خوابگاه

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

خوابگاه شهید بهشتی

337

0

59

0

0

0

4

0

400

خوابگاه شهید مفتح

274

0

0

0

0

0

0

0

274

مجموعه خوابگاه کوثر

971

0

320

0

0

0

81

0

1372

خوابگاه حضرت زینب

162

0

64

0

29

0

12

0

267

خوابگاه شهید مطهری

0

134

0

25

0

39

0

8

206

خوابگاه شهید اشرفی

0

906

0

224

0

0

0

86

1216

جمع

1744

1040

443

249

29

39

97

94

3735

جمع دانشجویان ساکن در خوابگاهها به تفکیک دوره های تحصیلی

2784

692

68

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه های خود گردان به تفکیک جنسیت

 

سال تحصیلی

جنسیت

تعداد

 

سال تحصیلی 97- 96

زن

56

 
 

مرد

102

 
 

ثبت نشده

0

 
 

منظور تعداد دانشجویانی است که در سال تحصیلی موردنظر در فضاهایی اسکان یافته اند که در تملک دانشگاه قرار نداشته است، اما دانشگاه رازی مسئولیت نظارت بر آنان را بر عهده دارد.