گزارش پیشبرد برنامه عملیاتی دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش پیشبرد برنامه عملیاتی دانشگاه

گزارش پیشبرد برنامه عملیاتی دانشگاه


برنامه عملیاتی دانشگاه تا سال 1400 که پیشتر به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تدوین شده بود، مدیریت طرح و برنامه دانشگاه متولی  پایش و اجرایی نمودن گام های برنامه عملیاتی گردید که اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل در 6 ماهه اول سال جاری به انجام رسیده است:

1) ابلاغ برنامه عملیاتی(  1395-1400) تدوین شده برای هر دانشکده  به ریاست آن دانشکده جهت بررسی و برنامه ریزی رسیدن به اهداف برنامه.

2)  ابلاغ برنامه عملیاتی(  1395-1400) تدوین شده برای هر معاونت دانشگاه  جهت بررسی و برنامه ریزی رسیدن به اهداف برنامه.

3) درخواست پایش (خودارزیابی) در سال 1397 با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی هر دانشکده.

4) درخواست پایش (خودارزیابی) در سال 1397 با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی هر معاونت دانشگاه.

5) دریافت پایش هر دانشکده از برنامه عملیاتی خود در سال 1397 و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی جهت بررسی داده ها.

پس از دریافت پاسخ معاونت پژوهشی ، حوزه مدیریت طرح و برنامه وارد فاز تحلیل هر دانشکده از برنامه عملیاتی مختص آن دانشکده می شوند که نتیجه این تحلیل میزان مساعی آن دانشکده در رسیدن به اهداف برنامه عملیاتی را مشخص می نماید. 

امید است بتوانیم با پیگیری و رصد مستمر برنامه عملیاتی دانشگاه ، مدیران را در شناسایی و تقویت نقاط قوت و حذف نقاط ضعف یاری نماییم.