1330

انتصاب آقای دکتر حامد منکرسی به عنوان مدیریت جدید طرح و برنامه و نظارت راهبردی

 

 طی حکم ریاست محترم دانشگاه از تاریخ  سوم دیماه سال 1399 ، جناب آقای دکتر حامد منکرسی به تصدی مدیریت طرح و برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه رازی منصوب شدند.با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان ، از زحمات و تلاش های مسمر جناب آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده مدیریت پیشین طرح و برنامه کمال تقدیر و تشکر را داریم.


شناسه : 926804