750

جلسه هم اندیشی درخصوص پیشنهادات دانشگاه از برنامه توسعه هفتم

 در تاریخ بیستم دیماه سال 1399 جلسه مشترکی مابین مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه با ریاست و اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی در خصوص ارائه پیشنهادات دانشگاه از برنامه توسعه هفتم کشور، تشکیل گردید.

این جلسه پیرو درخواست استانداری کرمانشاه از دانشگاه رازی برای همفکری درخصوص بررسی موضوعات برنامه توسعه هفتم تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر منکرسی در خصوص 7سرفصل برنامه، توضیحاتی ارائه کردند و هریک از کارشناسان و اعضای هیات علمی حاضر در جلسه که درمورد این سرفصل ها صاحب نظر می باشند به تفسیر بحث و بررسی کردند. 

آقای دکتر دل انگیزان ریاست داهنشکده علوم اجتماعی در خصوص تناقض های موجود در برنامه های قبلی و نیاز به رفع آنها مطالبی را ایراد کردند.

در پایان مقرر گردید پیشنهادات دانشگاه که برگرفته از بیانات حاضرین بود توسط مدیریت طرح و برنامه درمورد هر بند جمع بندی و در جلسه بعدی نهایی و به استانداری ارسال گردد.


شناسه : 926714