آیین نامه و دستور العمل ها

آیین نامه تشکیلات
احکام منتخب برنامه ششم توسعه
دستورالعمل های کمیته ملی بهره وری
ضوابط بودجه دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۹
ضوابط بودجه دانشکده های اقماری  سال ۱۳۹۹