کمیته نظام پیشنهادات


 در آغاز سال ۱۳۹۹ کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه با خریداری ، نصب و راه اندازی  سامانه پیشنهادات کار خود را آغاز نمود. در این راستا از کلیه پرسنل محترم هیات علمی و غیر هیات علمی درخواست شده در این سامانه به آدرس suggest.razi.ac.ir مراجعه نمایند و پس از ثبت نام نسبت به درج پیشنهادات خود اقدام نمایند. 

اعضای کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه:
 

1- آقای دکتر فردین هژبری
2- آقای دکتر کیانوش چقامیرزا
3- آقای دکتر تورج زینی وند
4- آقای دکتر حبیب جعفری
5- آقای خشایار شیخی
6- آقای افشین صدیقی
7- آقای حسین کریمی
8- خانم مرجان اسماعیلی