برنامه ها

برنامه راهبردی دانشگاه
برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه
برنامه عملیاتی مدیریت طرح و برنامه (1399)
برنامه عملیاتی دانشکده علوم ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده شیمی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده فنی ومهندسی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده کشاورزی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده دامپزشکی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی دانشکده تربیت بدنی ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی معاونت پژوهش و فناوری ۱۳۹۹
برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۹