کمیته بهره وری

کمیته بهره وری دانشگاه با هدف استقرار چرخه بهره وری در سایر حوزه های دانشگاه با انتخاب اعضای کمیته که متشکل از نماینده های سایر حوزه های دانشگاه می باشند، تشکیل گردید.

اعضای کمیته :

۱) دکتر فردین ابدالی                                         معاون اداری مالی دانشگاه و رئیس کمیته 

۲) دکتر                                            مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی

۳) مهندس محمد الفتی                                         کارشناس مسئول دبیرخانه (طرح و برنامه دانشگاه)

۵)  دکتر رضا آقایاری                                             نماینده حوزه معاونت آموزشی

۶) دکتر یاسر شهبازی                                             نماینده حوزه  ریاست دانشگاه

۷) دکتر لطیف پورکریمی                                         نماینده حوزه معاونت دانشجویی

۸) دکتر کیانوش چغامیرزا                                       نماینده حوزه معاونت پژوهشی

۹) دکتر یوسف محمدی فر                                      مشاور معاون اداری مالی

۱۰) دکتر محمد راستی ویس                                   نماینده حوزه معاونت فرهنگی

۱۱) مجتبی اکبری                                                  نماینده بهره وری دانشگاه در وزارت عتف

 

اولین جلسه کمیته بهره وری دانشگاه در تاریخ ۹۷/۱۲/۰۶ با حضور کلیه اعضاء با مصوبه ذیل تشکیل گردید:
- اعضای کمیته، لیست اولیه ستانداده های حوزه کاری خود را بر اساس راهنمای اجرایی بند الف ماده ۵ برنامه ششم توسعه (تدوین شده توسط سازمان ملی بهره وری کشور) ،  تهیه و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.