«کمیته بهره وری دانشگاه رازی»                                           

کمیته بهره وری دانشگاه با هدف استقرار چرخه بهره وری در سایر حوزه های دانشگاه با انتخاب اعضای کمیته که متشکل از نماینده های سایر حوزه های دانشگاه می باشند، تشکیل گردید.
 


   
اعضای کمیته بهره وری
رئیس دانشگاه
محمد نبی 
احمدی              
 
ریس کمیته
مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی
کیانوش
چقامیرزا
 
دبیر کمیته
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
سجاد
دادفر
 
عضو کمیته
معاون پژوهش و فناوری
مصطفی
مصطفایی
 
عضو کمیته
معاون اداری مالی و مدیریت منابع
حسین
جوانشیری
 
عضو کمیته
معاون فرهنگی و اجتماعی
تورج
زینی‌وند
 
عضو کمیته
مدیر حوزه ریاست
امین
زارع
 
عضو کمیته
معاون دانشجویی
داوود
گوهری
 
عضو کمیته
هیئت علمی
یوسف
محمدی‌فر
 
عضو کمیته

 

اعضای کارگروه بهره وری
 
مدیر طرح و برنامه و نظارت رهبردی کیانوش چقامیرزا   ریس کارگروه
رئیس گروه تشکیلات کتایون خورشیدی   دبیر کارگروه
مدیر امور پژوهشی علی براتی   عضو کارگروه
مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی امیر رجب زاده   عضو کارگروه
مدیر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت محسن گل محمدیان   عضو کارگروه
مدیر امور اداری خشایار شیخی   عضو کارگروه
مدیر امور فرهنگی مهدی عزتی   عضو کارگروه
مدیر امور دانشجویی رضا مراد صیادیان   عضو کارگروه
هیئت علمی بیژن رضایی   عضو کارگروه
هیئت علمی امیر حسین علی بیگی   عضو کارگروه
هیئت علمی یوسف محمدی‌فر   عضو کارگروه
 


اولین جلسه کمیته بهره وری دانشگاه در تاریخ ۹۷/۱۲/۰۶ با حضور کلیه اعضاء با مصوبه ذیل تشکیل گردید:اعضای کمیته، لیست اولیه ستانداده های حوزه کاری خود را بر اساس راهنمای اجرایی بند الف ماده ۵ برنامه ششم توسعه (تدوین شده توسط سازمان ملی بهره وری کشور)،  تهیه و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.