چارت سازمانی

-
مدیر طرح و برنامه و نظارت راهبردی
--@razi.ac.ir
حسین کریمی
معاون مدیر طرح و برنامه
hk۵۰۵۵۱[at] gmail.com
مجتبی اکبری
کارشناس نظارت بر سامانه ها
akbari[at]razi.ac.ir
 حمید بیات
کارشناس بودجه
h.bayat[at]razi.ac.ir
دکتر کتایون خورشیدی
رئیس اداره تشکیلات،تحول اداری و بهره وری
k.khorshidi[at]razi.ac.ir
منیژه عباسی
کارشناس مسئول آموزش
manezhe.abasi[at]gmail.com