181

«برگزاری اولین جلسه مشترک کمیته و کارگروه بهره وری دانشگاه رازی»

اولین جلسه کمیته بهره وری دانشگاه رازی در سال 1402در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه برگزار شد.

بهره­ وری استفاده بهتر از منابع موجود برای خلق ارزش در یک فرایند است. چرخه مدیریت بهره ­وری مجموعه ای یکپارچه از فعالیت ­های نظام مند برنامه ­ریزی، اجرا، اندازه ­گیری، تحلیل و بهبود که بصورت تکرار شونده و مستمر در یک دوره زمانی بلند مدت انجام می شود و هدف آن ارتقای بهره­ وری در سطوح مختلف است.

کمیته و کارگروه بهره ­وری دانشگاه با هدف استقرار چرخه مدیریت بهره ­وری در تمام حوزه های دانشگاه با انتخاب اعضای کمیته که متشکل از نماینده در حوزه ­های مختلف دانشگاه می ­باشند، تشکیل گردید. اولین جلسه مشترک کمیته و کارگروه بهره وری دانشگاه در سال جاری در تاریخ 1402/07/25 با حضور جناب آقای دکتر محمد نبی احمدی ریاست محترم دانشگاه بعنوان رئیس کمیته و دیگر اعضاء محترم کمیته و کارگروه تشکیل گردید. در جلسه  جناب آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی و دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره وری با ارئه گزارشی مصور، به شرح مفصلی از مفاهیم بهره وری، برنامه های ارتقاء بهره وری وزارت عتف، نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری، پیشینه و اقدامات انجام گرفته از سال گذشته تاکنون، موانع و چالش ها و همچنین اهداف پیش رو پرداختند سپس در این خصوص جناب آقای دکتر احمدی رئیس محترم دانشگاه و رئیس کمیته و همچنین دیگر اعضای محترم کمیته و کارگروه به بحث و تبادل نظر پرداختند.   


شناسه : 10248002