113

دوره آموزشی «آشنایی با سامانه رهگیری و کنترل اصالت کالای سلامت محورTTAC»

برگزاری دوره در روز چهارشنبه مورخ 26 مهر ماه 1402

 سامانه 


شناسه : 9791364