100

«دومین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه رازي»

دومین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 02 / 08 / 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای محترم کارگروه بهره وری تشکیل شد.

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ دومین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 02 / 08 / 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای محترم کارگروه بهره وری جلسه برگزار گرديد. 

ابتداي جلسه جناب آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی و دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره وری مصوبات جلسه پیشین را قرائت و از اعضاء دعوت کردند اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه مورخ 1402/08/25 را گزارش نمایند؛ همچنین توضیحاتی در ارتباط با دستور جلسه ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان مدیر محترم نظارت و ارزیابی و عضوکارگروه در ارتباط با حوزه مدیریت خود مسائلی را مطرح و پیشنهاداتی ارائه نمودند.


 

جناب آقای دکتر امین زارع مدیر محترم حوزه ریاست و عضو کمیته بهره وری ضمن اشاره به موضوع تنش درگروه ها، موضوع اهمیت سلامت روان کارکنان و گنجانیدن موضوعات تعامل با دانشجویان، شاگردپروری در مباحث ارتقا و تبدیل وضعیت ها را با اهمیت دانستند و پیشنهاد نمودند هر ده سال یکبار پرسشنامه سلامت روان برای کارکنان تکمیل گردد. جناب آقای دکتر بیژن رضایی عضو محترم هیئت علمی و عضو کارگروه ضمن اشاره به آموزش به عنوان ماموریت اصلی هر دانشگاه پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی جهت یادآوری و یادگیری روش­های نوین آموزش، فنون تدریس و ... برای اعضای هیئت علمی در بازه زمانی 4 یا 5 سال خصوصا برای اساتید مدعو را ارائه دادند. در ادامه جناب آقای دکتر چقامیرزا در خصوص شناسایی مسائل و همچنین وظایف کارگروه و کمیته توضیحات تکمیلی ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر فروتنی فر به نمایندگی از جناب آقای دکتر رجب زاده به ارائه مسئله حوزه آموزشی تحت عنوان «اشتغال و نسبت دانش آموختگان شاغل به کل دانش آموختگان» به عنوان یکی از مسائل حوزه آموزش پرداختند و ضمن ارائه تعاریف و گزارش آماری، راهکارها یا اقداماتی همچون اجرای طرح کواپco-up ؛ اجرای طرح بورسیه شغلی؛ برگزاری دوره های مهارتی اجباری که به دروس کارشناسی اضافه شده و بازنگری و تدوین برنامه های درسی با رویکرد مهارت آموزی و نیاز بازار کار برای حل مسأله عنوان کردند. در ادامه جناب آقای دکتر امیرحسین علی بیگی عضو محترم هیئت علمی و عضو کارگروه با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در چرخه مدیریت بهره وری، شناسایی صحیح مسائل است بر لزوم احصاء مسائل درست و اولویت بندی و ریشه یابی آنها تاکید کرده و پیشنهاد کردند در هرحوزه دو مسأله بدرستی شناسایی و ریشه یابی شوند.

در ادامه جناب آقای دکتر مصطفی مصطفایی معاون محترم پژوهش و فناوری و عضو کمیته بهره وری، جناب آقای دکتر علی براتی مدیر محترم پژوهشی و عضو کارگروه، جناب آقای خشایار شیخی مدیر محترم امور اداری و عضو کارگروه، جناب آقای دکتر عزتی مدیر محترم برنامه ریزی فرهنگی و عضو کارگروه، جناب آقای دکتر علی بیگی عضو محترم هیئت علمی و عضو کارگروه و سرکار خانم دکتر خورشیدی رییس محترم گروه تشکیلات و دبیر کارگروه به ارائه مباحثی در خصوص بهره وری و مسائل دانشگاه پرداختند. عدم وجود تناسب میان ظرفیت پذیرش و تعداد دانشجویان در حال تحصیل؛ لزوم ارتقای کیفی اعضای هیئت علمی دانشگاه؛ توجه به تعاملات بین کارکنان؛ پرداخت متناسب با کارایی کارکنان؛ تاکید بر آموزش اعضای هیأت علمی؛ برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مدیریتی برای مدیران؛ کمبود نیروی کافی و متخصص در بخش فرهنگی؛ کمبود بودجه فرهنگی؛ لزوم متناسب سازی فضای عمومی دانشگاه بر اساس چارچوب ایرانی اسلامی و توسعه کمی و کیفی فرهنگ گفتگو در سه سطح دانشجویان، کارمندان و اساتید؛ لزوم برگزاری نشست ها در هر سه سطح؛ تقویت کمی و کیفی فعالیتهای تشکل های سیاسی، کانون های دانشجویی و انجمن های علمی و نشریات دانشجویی؛ سکوت سازمانی و تخصیص جلسه ای با این موضوع؛ گزارشی از نتایج مذاکرات با سازمان مدیریت، وزارت عتف و سازمان ملی بهره وری به منظور برگزاری کارگاه های بهره وری برای اعضای کارگروه و کمیته و لزوم بهبود فعالیت های جاری با رویکرد بهره ورانه از جمله مباحثی بود که مطرح شد. از آنجاییکه موارد یا مسائل فوق الذکر در واحدهای مختلف بر اساس شرایط و در چارچوب نظام های بهره وری احصاء و ارائه نشده بودند، مقرر گردید مجددا پس از طی مراحل کارشناسی مسائل با دقت و براساس نطام های بهره وری در جلسه بعدی ارائه شوند.


 

 


شناسه : 10273925