110
«کارگاه آموزشي مجازي»

« اصول ارگونومي و عوامل خطر ايجاد کننده اختللات اسکلتي- عضلاني در محيط کار»

« کارگاه آموزشي  تحت عنوان اصول ارگونومي و عوامل خطر ايجاد کننده اختللات اسکلتي- عضلاني در محيط کار  در فضاي مجازي برگزار گرديد»

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ در راستاي اجراي نمودن مفاد نامه شماره 194274/2 مورخ 1402/07/30 معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منظم به «آيين‌نامه اجرايي قانون مقاوله ايمني و بهداشت شغلي 1981(1360)(شماره155) و سند الحاقي(پروتکل) 2002(1381) مقاوله ايمني و بهداشت شغلي» به همت همکاران معاونت دانشجويي، مديريت طرح، برنامه و نظارت راهبردي، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه رازي و همچنين مرکز بهداشت و درمان دانشگاه‌هاي کشور، کارگاه آموزشي مجازي تحت عنوان «اصول ارگونومي و عوامل خطر ايجاد کننده اختللات اسکلتي- عضلاني در محيط کار» ويژه دانشگاه‌هاي مناطق 5 و 10 کشور، اعضاي هيأت علمي، ياوران علمي و دانشجويان در روز چهارشنبه، مورخ 1402/08/10  از ساعت 13-15 به ميزباني دانشگاه رازي برگزار گرديد.

مدرس:

دکتر فرزانه گندمي

معاون پژوهشي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي و عضو هيأت علمي گروه آموزشي علوم زيستي ورزشي                      


شناسه : 10429699