369
مختص یاوران علمی

«کارگاه آموزشي قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

کارگاه آموزشي  تحت عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 7 و 8 آذر ماه برگزار می گردد.                 


شناسه : 11014540