248
مختص یاوران علمی

«کارگاه آموزشي مروری بر آیین نامه استخدامی اعضایی غیر هیئت علمی دانشگاه ها»

کارگاه آموزشي  تحت عنوان «مروری بر آیین نامه استخدامی اعضایی غیر هیئت علمی دانشگاه ها» در روزهای دوشنبه و سه شنبه و مورخ 27 و 28 آذر ماه برگزار می گردد.
                 


شناسه : 11199649