208

«ششمین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه رازي»

ششمین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 28 / 09 / 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای کارگروه بهره وری تشکیل شد.

به گزارش طرح، برنامه و نظارت راهبردي دانشگاه؛ ششمین جلسه کارگروه بهره وری در روز سه شنبه مورخ 28/09/1402 درساعت 06:30 صبح در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای محترم کارگروه بهره وری دانشگاه برگزار گردید.

جلسه در ابتدای جلسه آقای دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی و دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره وری مصوبات جلسه پیشین را قرائت کردند؛ همچنین توضیحاتی در ارتباط با دستور جلسه ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر جناب آقای دکتر علی براتی مدیر امور پژوهشی و عضو کارگروه بهره وری در رابطه با مسائل احصا شده در بخش پژوهش و فناوری دانشگاه مطالبی را ارائه دادند و شش مسئله شناسایی شده تحت عناوین زیر معرفی شدند1- تعیین نقشه راه پژوهش و فناوری دانشگاه 2- افزایش جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی 3- برنامه محور کردن فعالیت های اعضای هیات علمی 4- تقویت اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه 5- بودجه پژوهشی دانشگاه 6- افزایش نقش دانشگاه در حل مسائل استانی و منطقه ای؛ ایشان در ادامه به بیان سیاستها و راهکارهای حل مسائل فوق الذکر پرداختند

 

در ادامه اعضاء محترم کارگروه پیشنهادات خود را بیان کردند. جناب آقای دکتر یوسف محمدی فر عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره وری و جناب آقای جناب آقای دکتر امیر حسین علی بیگی عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره وری و جناب آقای دکتر کیانوش چقامیرزا بر حذف برخی مسائل مثل مسأله پنجم"بودجه پژوهشی دانشگاه"و یا ادغام برخی دیگر از مسائل مثل مسأله اول "تعیین نقشه راه پژوهش و فناوری دانشگاه" و مسأله سوم "برنامه محور کردن فعالیت های اعضای هیات علمی"اشاره داشته وتغییرعنوان مسأله چهارم "تقویت اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه" و ششم به "ضعف نقش دانشگاه در حل مسائل استانی و منطقهای" را پیشنهاد دادند. جناب آقای دکتر امین زارع مدیر حوزه ریاست و عضو کمیته بهره وری و جناب آقای دکتر امیر حسین علی بیگی عضو هیات علمی و عضو کارگروه بهره وری به منظور ریشه یابی مسائل دارای اولویت معاونت پژوهشی فناوری بر تحلیل علت و معلول و روش پرسش "پنج چرا" و "نمودار استخوان ماهی" تاکید کردند


 

در ادامه جناب آقای دکتر مهدی عزتی مدیر محترم برنامه ریزی فرهنگی و عضو کارگروه بهره وری مسائل شناسایی شده در ارتباط با معاونت فرهنگی و اجتماعی را ارائه دادند. هفت مسأله شناسایی شده به ترتیب اولویت تحت عناوین زیر معرفی شدند. 1- وضعیت پوشش و عفاف در محیط دانشگاه 2- کاهش مشارکت جمعی در میان دانشجویان تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، نشریات دانشجویی و کانونهای فرهنگی 3- ضعف فرهنگ گفتگو و مباحثه در سه سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان 4- ناهنجاری رفتاری در محیط دانشگاه (مصرف دخانیات و روابط ناسالم) 5- ضعف آگاهی و سواد رسانه ای در محیط دانشگاه 6- ضعف در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه 7- ضعف مسئولیت پذیری اجتماعی جامعه دانشگاهی؛ ایشان در ادامه به بیان اهم اقدامات انجام شده در پنج سال گذشته برای حل مسائل فوق الذکر از جمله برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره پرداختند.

 


 

در ادامه اعضاء کارگروه پیشنهادات خود را بیان کردند. تاکید بر مواجهه نرم، گنجانیدن دروسی با عنوان مهارت های نرم در برنامه های درسی، تغییر سرفصل دروس و گنجانیدن مسأله حجاب در آن، ادغام مسأله ناهنجاری رفتاری در محیط دانشگاه (مصرف دخانیات و روابط ناسالم) و مسأله وضعیت پوشش و عفاف در محیط دانشگاه و تغییر عنوان آن به هویت و ناهنجاری رفتاری در دانشگاه (عفاف و حجاب، مصرف دخانیات و روابط ناسالم) از جمله پیشنهاداتی بود که ارائه شد. در پایان جناب آقای دکتر چقامیرزا دبیر کمیته بهره وری، مصوبات جلسه ششم و دستور کار جلسه هفتم را مشخص کردند.


 

 


شناسه : 11717978