53
مختص یاوران علمی

«کارگاه آموزشی مدیریت تضاد بین فردی»

کارگاه آموزشي  تحت عنوان «مدیریت تضاد بین فردی» در روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 26 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.


 


شناسه : 14542180