تاریخچه طرح و برنامه دانشگاه رازی

شیوه نامه برگزاری کارگاه های علمی  در دانشگاه رازی
تقویم برگزاری کارگاه های علمی در سال جاری