شرح وظایف تشکیلات

شرح وظایف:

-  بررسی سیستم ها و روش های اجرایی موجود دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی اقدامات موجود.

- تدوین برنامه توسعه دانشگاه و ترسیم چشم انداز دانشگاه در سال های آینده.

-همکاری با معاونت اداری و مالی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه .

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم در باره فعالیت هاو نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه

-بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی کار در انها با توجه به توسعه دانشگاه.

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .

- برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش های انجام کار و انجام امور تحول اداری و بهره وری.

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ( تشکیلاتی ) و تهیه و تنظیم پست های سازمانی متناسب با وظایف و مسوولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

- برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

- تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف بست های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء.

-بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.

- مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

- تشخیص و تعیین رشته شغلی پست های سازمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل .

- شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط.

- جمع آوری آمارها و داده های موردنیاز دانشگاه.

- استقرار نظام آماری ثبتی در داخل دانشگاه.

- تهیه، اجراء و استخراج طرح های آمارگیری برای تولید آمارهای مورد نیاز و پردازش و تحلیل آن در جهت استفاده از نتایج در برنامه های دانشگاه و همچنین در راستای طرح ها و برنامه های وزارت متبوع و مرکز آمار بر اساس ضوابط، دستور العمل ها، بخشنامه ها و راهکارهای ابلاغی آن مراکز.