کمیته نظام پیشنهادات

 در آغاز سال ۱۳۹۹ کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه با خریداری ، نصب و راه اندازی  سامانه پیشنهادات کار خود را آغاز نمود. در این راستا از کلیه پرسنل محترم هیات علمی و غیر هیات علمی درخواست شده در این سامانه به آدرس suggest.razi.ac.ir مراجعه نمایند و پس از ثبت نام نسبت به درج پیشنهادات خود اقدام نمایند. 

اعضای کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه:

۱- دکتر فردین هژبری

۲- دکتر حامد منکرسی

۳-آقای خشایار شیخی

۴-آقای شهریار کاظمی

۵-آقای مجتبی اکبری