کمیته نظام پیشنهادات

 در آغاز سال 1399 کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه با خریداری ، نصب و راه اندازی  سامانه پیشنهادات کار خود را آغاز نمود. در این راستا از کلیه پرسنل محترم هیات علمی و غیر هیات علمی درخواست شده در این سامانه به آدرس suggest.razi.ac.ir مراجعه نمایند و پس از ثبت نام نسبت به درج پیشنهادات خود اقدام نمایند. 

اعضای کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه:

1- دکتر مهرداد نیاپرست 

2- دکتر حامد منکرسی

3-آقای خشایار شیخی

4-آقای شهریار کاظمی

5-آقای مجتبی اکبری