نظام نامه داخلی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه رازی

ضرورت و هدف ایجاد کمیته

گردهمایی گروهی از مدیران وکارکنان دانشگاه جهت تنظیم برنامه های سلامت اداری، مطالعه، تحقیق و شناسایی نقاط آسیب پذیر دانشگاه، ارائه راهکار جهت ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد و رشوه، همچنین بازرسی از نحوه عملکرد کارکنان و مدیران سازمان
پیشگیری و مبارزه با فساد
تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق مردم

مبانی قانونی ایجاد کمیته 
مبانی قانونی ایجاد این  کمیته ماده ۳۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پیشگیری و مقابله‌ نظام مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه و ماده ۴ بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. کمیته مذکور به استناد بخشنامه  شماره ۲۰۰/۹۳/۱۳۴۷۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ ریاست محترم جمهوری که  به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید  و نیز با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت ۵۰۳۲۸ هـ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ ،۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقای فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری ایجاد شد.

 

اعضای کمیته:

                        معاون اداری مالی ورئیس کمیته

                        مدیر طرح و برنامه و دبیر کمیته

                        مدیر حراست

                        مدیر امور اداری

                       مدیر حقوقی

                       مدیر مالی

بازرسان کمیته (در صورت تائید اعضاء):

 

دبیرخانه کمیته: 
محل دائمی دبیرخانه کمیته مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی می باشد.

نحوه تشکیل جلسات: 
جلسات با دعوت دبیرکمیته و حضور حداقل پنجاه درصد اعضاء  تشکیل می گردد.

وظایف کمیته:

 • تدوین برنامه سلامت اداری و مبارزه با فساد در طول سال
 • مطالعه در زمینه نقاط آسیب پذیر دانشگاه و ارائه راهکار
 • سنجش میزان سلامت اداری دانشگاه بر اساس شاخص های تخصصی کمیته
 • انجام فعالیت های مربوط به اجرای شاخص های عمومی کمیته
 • معرفی بازرسان کمیته
 • اجرای برنامه هایی که میزان سلامت اداری دانشگاه را افزایش دهد
 • مبارزه با فساد در دانشگاه
 • استعلام از دفتر حراست جهت تهیه گزارش تخلفات
 • بررسی گزارش بازرسان و ارائه موارد احتمالی به مراجع ذیربط و پیگیری های لازم
 • معرفی کارکنان به دوره های ارتقاء سلامت اداری
 • معرفی اعضاء به دوره آموزشی اصول  و مبانی بازرسی
 • اطلاع رسانی به کارکنان از مفاد نظام نامه سلامت اداری
 • تشکیل بانک اطلاعاتی مصادیق فساد اداری در دانشگاه
 • تقدیر و تنبیه کارکنان از منظر سلامت اداری
 • ارائه راهکار در زمینه های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری
 • وظایف بازرسان
 • سرکشی به محل کار و کنترل کارکنان و مدیران
 • ارائه گزارش نحوه نظارت بازرسان به دبیرخانه کمیته
 • ارائه گزارش تخلفات به همراه مستندات
 • نحوه انتصاب بازرس

بازرسان توسط اعضای کمیته انتخاب و پس از تائید رئیس کمیته منصوب می گردند.

نحوه تقدیرو تنبیه کارکنان از منظر سلامت اداری

در راستای اجرای برنامه های کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  این دانشگاه جهت تقدیر از کارکنان شایسته و سالم در نظام اداری حسب مورد از کارکنان مذکور به یکی از روشهای زیر تقدیر بعمل آید . ضمنا" جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان شایسته ضمن معرفی توسط روسای واحدها تکمیل فرم اطلاعات و اعلام فعالیتهای برجسته ایشان بانضمام مستندات مربوطه الزامی می باشد.

تقدیر از کارکنان در قالب یکی از روش های ذیل انجام گیرد:

 • پیشنهاد اعطای تقدیرنامه کتبی مربوط به فعالیت انجام  شده
 • پیشنهاد افزایش نمره ارزشیابی در یکی از بندهای مربوط به فعالیت انجام شده
 • پیشنهاد پاداش نقدی
 • پیشنهاد معرفی بعنوان کارمند نمونه (در صورت تکرار فعالیت های برجسته)

در صورت محرز شدن مصداق یا مصادیق فساد اداری، فرد به مراجع ذی صلاح مانند هیات رسیدگی به تخلفات یا هیات انتظامی معرفی می گردد.

دوره های ارزیابی: 
دوره های ارزیابی کارکنان از منظر سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که به یکی از طرق زیر انجام می پذیرد شش ماهه خواهد بود.

نحوه ارزیابی سلامت اداری: 
فرم نظرسنجی
بازرسی
گزارش های دریافتی از مقام های ذی صلاح، حراست،کارکان و ارباب رجوع

 

نحوه ارسال گزارش تخلفات 
کارکنان  و یا ارباب رجوع می تواند گزارش خود را به صورت مستند به اشکال ذیل به دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  ارائه دهند:

 • ۱- مراجعه حضوری به دبیرخانه کمیته مستقر در مدیریت طرح و برنامه دانشگاه و اعلام گزارش

  ۲- تکمیل فرم‌های شکایات در سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس  http://shekayat.razi.ac.ir 

  ۳-ارسال گزارشات به آدرس ایمیل https://old.razi.ac.ir/nazar

  ۴- ارسال گزارش از طریق صندوق‌های رسیدگی به شکایات که در محل‌های مختلف دانشگاه تعبیه شده است.

  ۵- فرم ارزیابی استقرار میز خدمت در پورتال دانشگاه به آدرس نظرسنجی/https://khedmat.razi.ac.ir

محور های ارزیابی سلامت نظام اداری: 
سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه رازی مبتنی بر محورهای زیر در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی می گرقانون گرایی
۱- شفافیت
۲- استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی
۳- نظارت و کنترل داخلی
۴-پاسخگویی
۶-  انضباط اداری و مالی
۷-  آموزش
۸-  شایسته سالاری
۹- الگوی مصرف

 

نظام نامه داخلی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه رازی

ضرورت و هدف ایجاد کمیته:

  گردهمایی گروهی از مدیران وکارکنان دانشگاه جهت تنظیم برنامه های سلامت اداری، مطالعه، تحقیق و شناسایی نقاط آسیب پذیر دانشگاه، ارائه راهکار جهت ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد و رشوه، همچنین بازرسی از نحوه عملکرد کارکنان و مدیران سازمان
پیشگیری و مبارزه با فساد
تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق مردم

مبانی قانونی ایجاد کمیته:

مبانی قانونی ایجاد این  کمیته ماده ۳۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پیشگیری و مقابله‌ نظام مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه و ماده ۴ بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. کمیته مذکور به استناد بخشنامه  شماره ۲۰۰/۹۳/۱۳۴۷۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ ریاست محترم جمهوری که  به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید  و نیز با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت ۵۰۳۲۸ هـ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ ،۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقای فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری ایجاد شد.

ساختار کمیته:

اعضای کمیته:

 جناب آقای دکتر جمال فتح الهی                            معاون اداری مالی ورئیس کمیته

جناب آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده                           مدیر طرح و برنامه و دبیر کمیته

جناب آقای دکتر سجاد دادفر                                  مدیر حراست

جناب آقای خشایار شیخی                                     مدیر امور اداری

جناب آقای محمود یزدانبخش                                مدیر حقوقی

جناب آقای افشین صدیقی                                     مدیر مالی

جناب آقای حبیب اله زمانی

جناب آقای شهریارکاظمی

جناب آقای فرهاد سیاه کمری

جناب آقای مهدی سالکی

سرکار خانم کتایون خورشیدی

بازرسان کمیته (در صورت تائید اعضاء): 
جناب آقای دکتر ناصر معینی نقده
جناب آقای دکتر فرزاد ایوانی
جناب آقای رضا مراد صیادیان
جناب آقای حمید بیات

دبیرخانه کمیته: 
محل دائمی دبیرخانه کمیته مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی می باشد.

نحوه تشکیل جلسات: 
جلسات با دعوت دبیرکمیته و حضور حداقل پنجاه درصد اعضاء  تشکیل می گردد.

وظایف کمیته

 • تدوین برنامه سلامت اداری و مبارزه با فساد در طول سال
 • مطالعه در زمینه نقاط آسیب پذیر دانشگاه و ارائه راهکار
 • سنجش میزان سلامت اداری دانشگاه بر اساس شاخص های تخصصی کمیته
 • انجام فعالیت های مربوط به اجرای شاخص های عمومی کمیته
 • معرفی بازرسان کمیته
 • اجرای برنامه هایی که میزان سلامت اداری دانشگاه را افزایش دهد
 • مبارزه با فساد در دانشگاه
 • استعلام از دفتر حراست جهت تهیه گزارش تخلفات
 • بررسی گزارش بازرسان و ارائه موارد احتمالی به مراجع ذیربط و پیگیری های لازم
 • معرفی کارکنان به دوره های ارتقاء سلامت اداری
 • معرفی اعضاء به دوره آموزشی اصول  و مبانی بازرسی
 • اطلاع رسانی به کارکنان از مفاد نظام نامه سلامت اداری
 • تشکیل بانک اطلاعاتی مصادیق فساد اداری در دانشگاه
 • تقدیر و تنبیه کارکنان از منظر سلامت اداری
 • ارائه راهکار در زمینه های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری
 • وظایف بازرسان
 • سرکشی به محل کار و کنترل کارکنان و مدیران
 • ارائه گزارش نحوه نظارت بازرسان به دبیرخانه کمیته
 • ارائه گزارش تخلفات به همراه مستندات
 • نحوه انتصاب بازرس

بازرسان توسط اعضای کمیته انتخاب و پس از تائید رئیس کمیته منصوب می گردند.

نحوه تقدیرو تنبیه کارکنان از منظر سلامت اداری:

در راستای اجرای برنامه های کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  این دانشگاه جهت تقدیر از کارکنان شایسته و سالم در نظام اداری حسب مورد از کارکنان مذکور به یکی از روشهای زیر تقدیر بعمل آید . ضمنا" جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان شایسته ضمن معرفی توسط روسای واحدها تکمیل فرم اطلاعات و اعلام فعالیتهای برجسته ایشان بانضمام مستندات مربوطه الزامی می باشد.

تقدیر از کارکنان در قالب یکی از روش های ذیل انجام گیرد:

 • پیشنهاد اعطای تقدیرنامه کتبی مربوط به فعالیت انجام  شده
 • پیشنهاد افزایش نمره ارزشیابی در یکی از بندهای مربوط به فعالیت انجام شده
 • پیشنهاد پاداش نقدی
 • پیشنهاد معرفی بعنوان کارمند نمونه (در صورت تکرار فعالیت های برجسته)

در صورت محرز شدن مصداق یا مصادیق فساد اداری، فرد به مراجع ذی صلاح مانند هیات رسیدگی به تخلفات یا هیات انتظامی معرفی می گردد.

دوره های ارزیابی: 
دوره های ارزیابی کارکنان از منظر سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که به یکی از طرق زیر انجام می پذیرد شش ماهه خواهد بود.

 نحوه ارزیابی سلامت اداری: 
فرم نظرسنجی
بازرسی
گزارش های دریافتی از مقام های ذی صلاح، حراست،کارکان و ارباب رجوع

 

نحوه ارسال گزارش تخلفات: 
کارکنان  و یا ارباب رجوع می تواند گزارش خود را به صورت مستند به اشکال ذیل به دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  ارائه دهند:

 • ۱- مراجعه حضوری به دبیرخانه کمیته مستقر در مدیریت طرح و برنامه دانشگاه و اعلام گزارش

  ۲- تکمیل فرم‌های شکایات در سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس  http://shekayat.razi.ac.ir 

  ۳-ارسال گزارشات به آدرس ایمیل nazarsanji@razi.ac.ir

  ۴- ارسال گزارش از طریق صندوق‌های رسیدگی به شکایات که در محل‌های مختلف دانشگاه تعبیه شده است.

  ۵- فرم ارزیابی استقرار میز خدمت در پورتال دانشگاه به آدرس نظرسنجی/https://razi.ac.ir 

محور های ارزیابی سلامت نظام اداری

سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه رازی مبتنی بر محورهای زیر در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی می گرقانون گرایی
۱- شفافیت
۲- استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی
۳- نظارت و کنترل داخلی
۴-پاسخگویی
۶-  انضباط اداری و مالی
۷-  آموزش
۸-  شایسته سالاری
۹- الگوی مصرف