شرح وظایف واحد آموزش و آینده پژوهی

مقدمه

امروزه در همه سازمان ها نیروی انسانی از سایر مولفه های سازمانی دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که برخی صاحب نظران  بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. سازمانی که نتواند مهارت ها و دانش افرادش را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست خود را در دنیای سرشار از رقابت امروزی حفظ کند.

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، به طور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است.

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی با آگاهی از اهمیت آموزش و بهسازی منابع انسانی، برنامه های متنوعی را جهـت منابع انسانی خود برنامه ریزی و اجرا نموده است و در این میان آموزش هـای کوتـاه مـدت محـور اصـلی برنامـه هـای آموزش شغلی بوده است. مدیریت طرح و برنامه علاوه بر تدوین تقویم آموزشی سالیانه که مبتنی بر نیازسنجی از سـازمان (اسـتراتژی هـای دانشـگاه) و واحدهای سازمان( شغل و شاغل) است اقدام به برگزاری دوره های آموزش شـغلی خـارج از تقـویم ، کـه حسـب نیـاز سـنجی بـه عمـل آمـده و در طول سال مطرح خواهد شد نیز می نماید. مدیریت طرح و برنامه بر این باور است که از طریق توانمندسازی و افزایش توان یادگیری منـابع انسانی دانشگاه، بتواند ارتباطی منطقی بین چشم انداز و اهداف دانشگاه و استراتژی نیل به آن از یک سو و برنامه های آموزشی منابع انسانی از سوی دیگر در راستای سیاست های دانشگاه برقرار نماید.

آموزش و توانمند‏سازی منابع انسانی:

تمامی برنامه‏ ها و فعالیت‏ های آموزشی است که در چارچوب نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمند‏سازی کارکنان به منظور ارتقاء بهره ‏وری و کارآمدی دانشگاه طراحی و اجرا می‏شود.

به تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی ( اعم از مدیران و کارکنان) دانشگاه که مشمول آموزش هستند منابع انسانی اطلاق می‏ شود .

به طور کلی اهداف واحد آموزش را می توان به شرح ذیل بیان داشت:

 1.  ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت منابع انسانی.
 2. افزایش اثربخشی و کارایی در ارایه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت‏ های متصدیان مشاغل.
 3. افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسبت به ارزش ‏های اسلامی و توسعه آگاهی‏ های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی
 4. روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی
 5. توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثر نقش ‏ها و وظایف مدیریتی
 6. آماده سازی کارکنان دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگی‏ های شغلی برای ارتقاء به رتبه شغلی بالاتر
 7. آماده سازی کارکنان دانشگاه جهت انتصاب به رده ‏های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش‏ های جدید.
 8. افزایش میزان نوآوری، ارائه طرح‌های خلاق و پیشنهادها از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت تقویت نیروی تفکر و خلاقیت منابع انسانی
 9. کاهش ضایعات در فرایند ارایه خدمت و کاستن از تخلف ‌های کاری از طریق بازآموزی منابع انسانی

 شرح وظایف واحد آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی.

 1. بررسی مستمر و تعیین نیازهای آموزشی منابع انسانی دانشگاه.
 2. بررسی و تعیین موضوع، سرفصل و روش‌های مناسب تدریس دوره‌های آموزشی.
 3. برنامه‌ریزی آموزشی توانمندسازی افراد و تدوین تقویم سالانه دوره‌های آموزشی دانشگاه.
 4. برگزاری دوره‌های آموزشی.
 5. ارزیابی دوره‌های آموزشی در حین اجرا و بعد از اتمام دوره‌ها.
 6. سنجش اثربخشی دوره، فراگیران و مدرسان.
 7. بروزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان
 8. شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره‌های آموزشی و تعیین برنامه‌های بهبود.
 9. بررسی و بازنگری شیوه نامه‌های مربوط به آموزش و در صورت لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب با آن‌ها.
 10. بروز رسانی مستمر بخش‌های مرتبط با آموزش و بهسازی منابع انسانی در سایت مدیریت طرح و برنامه.
 11. تهیه گزارش‌ها و ارایه به مراجع ذیصلاح.