شرح وظایف مدیر بودجه

شرح وظایف:     

- ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه به واحدهای تابعه بر  اساس ضوابط کلی تهیه بودجه کشور.

- همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها.

- جمع بندی اعتبارات پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه و اعتبارات پیشنهاد شده در قالب فرم های مصوب و اهداف و خط مشی های دانشگاه.

- تهیه پیش نویس موافقت نامه های جاری، عمرانی، اختصاصی و سایر منابع تامین اعتبار.

- ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها با توجه به اعتبار مصوب شده و دریافت عملکرد.

- ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیون ها و جلسات مربوطه.