کمیته بهره وری

 

 کمیته بهره وری دانشگاه با هدف استقرار چرخه بهره وری در سایر حوزه های دانشگاه با انتخاب اعضای کمیته که متشکل از نماینده های سایر حوزه های دانشگاه می باشند، تشکیل گردید.

 

اعضای کمیته :

 1) دکتر جمال فتح الهی                                        معاون اداری مالی دانشگاه و رئیس کمیته 

2) دکتر رمضانعلی ابوزاده                                      مدیر طرح و برنامه دانشگاه و دبیر کمیته

3) محمد الفتی                                                    کارشناس مسئول دبیرخانه (طرح و برنامه دانشگاه)

4) مسعود کریمی                                                 نماینده حوزه مالی 

5) شهرام سیفی                                                   نماینده حوزه معاونت آموزشی

6) دکتر یاسر شهبازی                                           نماینده حوزه معاونت پژوهشی

7) دکترمحسن  سعیدی                                        نماینده حوزه معاونت دانشجویی

8) دکتر جعفر معصوم پور                                      نماینده حوزه معاونت دانشجویی

9) دکتر یوسف محمدی فر                                     مشاور معاون اداری مالی

 

 

اولین جلسه کمیته بهره وری دانشگاه در تاریخ 97/12/06 با حضور کلیه اعضاء با مصوبه ذیل تشکیل گردید:

- اعضای کمیته، لیست اولیه ستانداده های حوزه کاری خود را بر اساس راهنمای اجرایی بند الف ماده 5 برنامه ششم توسعه (تدوین شده توسط سازمان ملی بهره وری کشور) ،  تهیه و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.