شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

 شرح وظایف:


۱.ابلاغ بخشنامه های بودجه به واحدهای تابعه  براساس ضوابط کلی تهیه بودجه کشور،خط مشی رئیس دانشگاه و مصوبات هیات امناء و وزرات 
۲. برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کاربردی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز
۳. تهیه طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات بادرنظرگرفتن برنامه توسعه آتی
۴.همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
۵. هدایت امور مرتبط با بهره وری و تحول اداری در دانشگاه
۶.جمع بندی اعتبارات پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهاد شده در قالب فرمهای مصوب و اهداف و خط مشی های دانشگاه
۶. تهیه پیش نویس موافقت نامه جاری و عمرانی و اختصاصی و سایر منابع تامین اعتبار 
۷.ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد ها و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحد ها با توجه به اعتبار مصوب شده و دریافت عملکرد
۸.ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیونها و جلسات مربوطه
۹.بررسی سیستم ها و روشهای اجرائی دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی اقدامات موجود
۱۰.همکاری با معاونت اداری مالی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز داشنگاه
۱۱.بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحد ها و چگونگی کار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه
۱۲.مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحد های تابعه به منظور تفکیک وتقسیم صحیح وظایف بین واحد ها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
۱۳.تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحد های مرتبط
۱۴.تهیه و تنظیم شرح وظایف واحد ها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی داشگاه و ابلاغ آنها به واحد ها پس از تصویب هیات امناء
۱۵.بررسی پیشنهادات واحد ها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
۱۶.تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل
۱۷.جمع آوری آمارها و داده های مورد نیاز دانشگاه
۱۸.استقرار نظام آماری ثبتی در داخل دانشگاه
۱۹.ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار و تصمیم گیری نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۲۰.اطلاع رسانی و ارائه آمارهای تولید شده

Responsive Image